subtilitas:

WG Clark - Architect’s own house, Charlottesville VA 1996.

subtilitas:

WG Clark - Architect’s own house, Charlottesville VA 1996.